Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Πώς ένα καθαρά δασολογικό επιστημονικό ζήτημα μετατρέπεται «χειριστικά» σε νομικό ή διοικητικό ζήτημα


Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης, Πρόεδρος ΠΕΔΔΥ
Νικόλαος Μπόκαρης, Αντιπρόεδρος ΠΕΔΔΥ και Μέλος Δ.Σ ΓΕΩΤΕΕ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες σε μια διαδικασία αντιστροφής των επιστημονικά ισχυόντων, σύμφωνα με την Δασική Βοτανική και οικολογία, που κορυφώθηκε πρόσφατα με την προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ξεκινήσει μια διαδικασία ρύθμισης διοικητικών ζητημάτων σε σχέση με το χαρακτήρα των εκτάσεων, με αυθαίρετο, επιστημονικά, τρόπο εκδίδοντας μια Υπουργική Απόφαση (αποδοχή γνωμοδότησης Τ.Σ.Δ.) με την οποία στην ουσία εξαιρείται ένα είδος (Ασπάλαθος - Calycotome villosa) από τη δασική προστασία, αγνοώντας όμως την δασολογική επιστήμη και την δασική οικολογία.

Ασφαλώς είναι κατανοητό στον καθένα μας το επίπεδο πιέσεων που δέχτηκε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για το θέμα των Δασικών Χαρτών σε διάφορες περιοχές της Χώρας, (βλέπετε επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας στην Κρήτη) αλλά δεν είναι κατανοητή η προσπάθεια ρύθμισης του από τη διοίκηση με παραπομπή ενός επιστημονικού θέματος στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών και η τελική ρύθμισή του από τη διοίκηση με τρόπο αντιεπιστημονικό και τελικά αντισυνταγματικό όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.

Το ΥΠΕΝ προκειμένου να μειώσει τις κοινωνικές πιέσεις που ασκούνται από ομάδες θιγόμενων πολιτών σε διάφορες περιοχές της Χώρας μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, που αφορούν κυρίως τον αποδιδόμενο από τους δασικούς χάρτες χαρακτηρισμό εδαφών ως δασικού χαρακτήρα (Δασών ή δασικών εκτάσεων), επέλεξε να προχωρήσει σε μια «εννοιολογική διολίσθηση» δηλαδή σε περιορισμό–έκπτωση των ειδών που συγκαταλέγονται στην άγρια ξυλώδη βλάστηση (που προστατεύονται από το σύνταγμα) και εξαιρεί αυθαίρετα τον ασπάλαθο (Calycotome villosa) από την συνεισφορά του ως είδος στην δημιουργία οργανικής ενότητας που με την αλληλεπίδρασή του με την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα δημιουργούν δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον (δηλαδή το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων).

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με την δασολογική επιστήμη και στερούνται της αναγκαίας επιστημονικής τεκμηρίωσης που θα όφειλε να συνοδεύσει αυτές τις ρυθμίσεις του Υπουργείου και ιδίως σε ότι αφορά στον ξυλώδη ή μη χαρακτήρα των ειδών (σ.σ. Δασική Βοτανική II, Δένδρα και Θάμνοι των Δασών της Ελλάδος, Αθανασιάδης Α.Π.Θ., 1986, σελ. 162 και Θάμνοι και Δέντρα της Ελλάδος, Θεόδωρος Αραμπατζής, τόμος ΙΙ σελίδα 37), όπου ο ασπάλαθος (Calycotome villosa) συγκαταλέγεται στην θαμνώδη–ξυλώδη βλάστηση, και αποτελεί στοιχείο της δασοβιοκοινότητας στην οποία αναφέρεται ο ορισμός του δάσους όπως συμπεριλήφθηκε στην υπό του άρθρου 24 του Συντάγματος ερμηνευτική δήλωση, όπως έχει αποτυπωθεί στην ισχύουσα νομολογία του Σ.τ.Ε. που αφορά τα δασικά οικοσυστήματα και την ιστορική για το σχηματισμό που Ανωτάτου Δικαστηρίου απόφαση με αριθμό 32/2013 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στη σκέψη υπ. αριθ. 16 της οποίας αναφέρεται επακριβώς «16. Επειδή, κατά τα αναφερόμενα στις σκέψεις 7 και 9, σύμφωνα με την υπό το άρθρ. 24 του Συντάγματος ερμηνευτική δήλωση το δάσος και η δασική έκταση μπορεί να αποτελούνται από οποιοδήποτε είδος ή είδη άγριων ξυλωδών φυτών, δασοπονικών ή μη εφ’ όσον αυτά αποτελούν οργανική ενότητα, η οποία εξ άλλου, δεν εξαρτάται από μαθηματικώς οριζόμενο ποσοστό συγκομώσεως. Τούτου δε έπεται ότι η αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη νέα παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987, που θεωρεί μία έκταση ως έχουσα δασικό χαρακτήρα από την ύπαρξη σε αυτήν ορισμένων μόνο δασοπονικών φυτών και με μαθηματικώς οριζόμενο ποσοστό συγκομώσεως είναι αντίθετη προς το ανωτέρω άρθρο 24 του Συντάγματος και την υπ’ αυτό ερμηνευτική δήλωση και ως εκ τούτου ανίσχυρη, ως προσκρούουσα στην ανωτέρω ερμηνευτική δήλωση.», καθώς επίσης τις διατάξεις του νόμου 998/1979.

Με την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16-04-2021 (AΔA: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) απόφαση με θέμα «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών» ο αρμόδιος για τα δάση Υφυπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας ορίζει τα συνεκτιμώμενα στοιχεία και επιστημονικά κριτήρια για την υπαγωγή εκτάσεων στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/79.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 998/79 το όποιο προβλέπει ότι:

«1. Οι εκτάσεις του άρθρου 3 του παρόντος, που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί υποχρέωση των κρατικών οργάνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιμώμενα στοιχεία, επιστημονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει.»

Προκύπτει ότι τα συνεκτιμώμενα στοιχεία και τα επιστημονικά κριτήρια που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως Δάσος, Δασικής, χορτολιβαδικης ή βραχώδους, δηλ. της παρ. 1, 2 και 5α ή 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και προς τούτο έχει εκδοθεί το Π.Δ. 32/2016.

Κατά συνέπεια επειδή με την ανωτέρω απόφαση στην πραγματικότητα καθορίζονται και τροποποιούνται–προστίθενται, με «αδόκιμο» συνταγματικά τρόπο, συνεκτιμώμενα στοιχεία και επιστημονικά κριτήρια χωρίς να ακολουθείται ο προβλεπόμενος τύπος με την έκδοση νέου Προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα τροποποιείται το ισχύον Π.Δ. 32/2016 το όποιο όμως πριν την έκδοσή του θα τύγχανε της αναγκαίας νομικής επεξεργασίας από το Σ.τ.Ε. και θα προηγούταν της υπογραφής του ο προσήκων έλεγχοςτης συνταγματικής του κανονικότητας.

Εν κατακλείδι, με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/35724/2004/16-04-2021 (AΔA: ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1) με την οποία έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δεν μπορεί από μόνη της να παράγει εφαρμοστέο δίκαιο και να τροποποιήσει το σχετικό με αριθμό 32/2016 Προεδρικό Διάταγμα και αυτό πρέπει να αποτελέσει άμεσα αντικείμενο της διοίκησης και της εκτελεστικής εξουσίας που θα πρέπει να επανεξετάσει στη βάση της επιστήμης της δασικής οικολογίας και της κανονικότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας το θέμα.

Πηγή: dasarxeio.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***