Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Business as usualΕίναι πρόσφατη η επιχείρηση (που κατέληξε θετικά για τους αιώνιους ευνοούμενους του συστήματος κατασκευής ιδιοκτησιών και δικαιωμάτων γης) για την παραχώρηση 2.500 στρεμμάτων πλέον των ήδη παραχωρημένων (περίπου 2.500 σε σύνολο 6.500) και δασικών γαιών περιλαμβανομένων, στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΝΠΔΔ) και σε άλλους διεκδικητές ή “κατόχους” δικαιωμάτων γης.

Σε μία σειρά πράξεων παραχωρήσεων, εξαγορών, παραγωγής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης αλλά και μεταβολής χρήσης, το δίλημμα επιλογής μεταξύ του ηθικού και του νομίμου, έχει κριθεί σαφέστατα προς την πλευρά του νόμιμου αφού αυτό είναι που προσδιορίζεται πάντα, από την ανθρώπινη ανάγκη, όπως συχνά βαφτίζεται η ανθρώπινη απληστία. Απληστία εις βάρος ενός βουνού που σε παλαιότερους χρόνους, θεωρούνταν ιερό. Τώρα το βουνό έχασε την ιερότητά του, η οποία περιορίστηκε στην έννοια του ιερού δικαιώματος στην ιδιοκτησία οικοδομήσιμων τεμαχίων γης.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Προστασία της φυσικής οντότητας των ρεμάτων για αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία


Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια πρόταση κωδικοποίησης των ορθών παρεμβάσεων στα ρέματα και θα συμπληρωθεί μετά από περαιτέρω έρευνα. Το κείμενο επιδόθηκε στην Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου την Πέμπτη 24/9 κατά την παρέμβαση φορέων και συλλογικοτήτων στο γραφείο της (σχετική ανακοίνωση θα βγεί τις επόμενες μέρες).

Α. Πρωτόκολλο ορθών παρεμβάσεων στα ρέματα για την πρόληψη πλημμυρών. [Σύνοψη από το σύγγραμμα «Παρεμβάσεις στα ρέματα - Εναλλακτικές Προτάσεις Σχεδιασμού», ΕΜΠ, 2000, επιμέλεια Μάχης Καραλή]

Μια νέα λογική παρέμβασης στα ρέματα είναι αναπόφευκτη ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των παραγόντων που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών έργων, αλλά και την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας.
Η νέα μεθοδολογία προϋποθέτει την κριτική θεώρηση και την ειλικρινή αντιμετώπιση της ανθρώπινης παρέμβασης που χαρακτηρίζεται από απλή αδιαφορία ως και μη αναστρέψιμη καταστροφή και αποκαθιστά τη χαμένη σχέση ισορροπίας μεταξύ του ρέματος ως υγροβιότοπου και του ανθρώπου. Οι άξονες της νέας βιώσιμης μεθοδολογίας είναι:
- η συνειδητοποίηση του ενιαίου χαρακτήρα του ρέματος
- η προστασία της φυσικής του οντότητας
- η αξιοποίησή του ως φυσικού στοιχείου στην πόλη.

Έξι βασικές αρχές αντιμετώπισης των ρεμάτων για αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία:

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Καταγγελία φορέων για τους καθαρισμούς ρεμάτων


Εργοτάξιο μέσα στην κοίτη του ρέματος Ραφήνας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ

Στα μέσα του καλοκαιριού η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό για τον καθαρισμό των ρεμάτων της Δυτικής-Ανατολικής Αττικής και του Κεντρικού-Βόρειου-Δυτικού-Νότιου τομέα Αθήνας με τρεις διακηρύξεις ηλεκτρονικών δημοπρασιών υπό τον Κωδικό 45246410-0 του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary Code) με προϋπολογισμό 1.000.000€ κάθε μία. Η Περιφέρεια στη διακήρυξη έχει παντελώς αγνοήσει και αδικαιολόγητα παραλείψει την εφαρμογή βασικών νομικών διατάξεων όπως το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα ρέματα (ρόλος και προστασία τους) καθώς και την αντιμετώπιση πλημμυρών. Ενδεικτικά παραλείπονται:

- Η εφαρμογή του Ν.1739/87 κατ' εφαρμογή του Συντάγματος για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με τον οποίο θεσμοθετείται, μεταξύ άλλων, η διαίρεση της χώρας σε 14 υδατικά διαμερίσματα.
- Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Ν.3199/2003 για τον ορισμό των λεκανών απορροής και τον ορισμό των αρμόδιων Περιφερειών διαχείρισης των υδατικών πόρων.
- Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με το ΠΔ 51/2007 και την ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/21-7-2010 για το πλαίσιο διαχείρισης και αξιολόγησης κινδύνου πλημμύρας σε κάθε λεκάνη απορροής. Συνεπώς δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την πλημμύρα, τον κίνδυνο πλημμύρας και την επικινδυνότητα όπως ορίζονται, όχι από τη βούληση κάθε εμπλεκόμενου υπαλλήλου και ιδιώτη, αλλά από την κείμενη νομοθεσία.
- Η ΥΑ 9173/1642/93 «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρων, ρυακίων του Νομού Αττικής».
- Ο Ν.3010/2002 που αναφέρεται και ορίζει μεταξύ άλλων τις όχθες, τις γραμμές πλημμύρας των ρεμάτων και τις ζώνες προστασίας τους από τον Οργανισμό Αθήνας για τη προστασία του Αττικού τοπίου και τον ρόλο των ρεμάτων ως αντιπλημμυρικών αγωγών.
- Αποφάσεις του ΣΤΕ (2656/99,4728/97,42/00,146/00,2470/09 κ.λπ.) σχετικά με: 1) την οριοθέτηση και λειτουργία των ρεμάτων ως οικοσυστημάτων, 2) την ιδιαίτερη προστασία τους που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και τη διασφάλιση της λειτουργίας τους, 3) τη λαθεμένη αντιμετώπιση του ρέματος μεμονωμένα και όχι ενιαία.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

«το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πώς άλλαξε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα
στην εκβολή του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας;;;

Δεν προλάβαμε να χαρούμε για τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/7/2015 αναφορικά με τα έργα στην εκβολή του ρέματος Ραφήνας, και η απόφαση …άλλαξε!!!

Η απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως την ακούσαμε όλοι οι παρόντες όταν αναγνώστηκε από τον Γραμματέα του Δ.Σ. πριν από την ψηφοφορία και όπως ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ήταν η παρακάτω:

“Απόφαση για την προστασία του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και συγκεκριμένα για την αποτροπή της συγκεκριμένης παρέμβασης στην εκβολή του μέχρι την έκβαση της σχετικής μελέτης.”
[βλ. συνημμένα πρακτικά της ψηφοφορίας στο τέλος της ανάρτησης]

Έτσι ακριβώς δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Διαύγειας στις 10/8/2015, 8:14 π.μ., με ΑΔΑ ΩΦΘ1Ω16-ΠΓΟ: