Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη

του Κώστα Βάρναλη

Ο ουρανός έβρεχε διαρκώς λεπτόν νερόχιονον, ο γραίος αδιάκοπος εφύσα και ήτο ψύχος και χειμών τας παραμονάς των Χριστουγέννων του έτους…

Ο κυρ Αλέξανδρος είχε νηστεύσει ανελλιπώς ολόκληρον το Σαρανταήμερον και είχεν εξομολογηθεί τα κρίματά του (Παπά-Δημήτρη το χέρι σου φιλώ!). Και αφού εγκαίρως παρέδωσε το χριστουγεννιάτικον διήγημά του εις την "Ακρόπολιν" και διέθεσεν ολόκληρον την γλίσχρον αντιμισθίαν του προς πληρωμήν του ενοικίου και των ολίγων χρεών του, γέρων ήδη κεκμηκώς υπό των ετών και της νηστείας, αποφεύγων πάντοτε την πολυάσχολον τύρβην, αλλά φιλακόλουθος πιστός, έψαλεν, ως συνήθως, με την βραχνήν και σπασμένην φωνήν του, πλήρη όμως ενθέου πάθους, ως αριστερός ψάλτης, εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Ελισσαίου τας Μεγάλας Ώρας, σχεδόν από στήθους, και ότε επανήλθεν εις το πτωχικόν του δωμάτιον, δεν είχεν ακόμη φέξει!

Ήναψε το κηρίον του και τη βοηθεία του κηρίου (και του Κυρίου!) έβγαλε το υπόδημά του το αριστερόν, διότι τον ηνώχλει ο κάλος, και ημίκλιντος επί της πενιχράς στρωμνής του, πολλά ρεμβάζων και ουδέν σκεπτόμενος, ήκουε τας ορυγάς του κραταιού ανέμου και τους κρότους της βροχής και έβλεπε νοερώς τον πορφυρούν πόντον να ρήγνυται εις τους σκληρούς αιχμηρούς βράχους του νεφελοσκεπούς και χιονοστεφάνου Άθω.

Εκρύωνεν. Αλλά το καφενείον του κυρ Γιάννη του Αγκιστριώτη ήτο κλειστόν. Αλλά και οβολόν δεν είχε να παραγγείλει:

– Πάτερ Αβραάμ, πέμψον Λάζαρον! (ένα ποτηράκι ρακή ή ρώμι).

Εκείνην την χρονιάν τα Χριστούγεννα έπεσαν Παρασκευήν. Τόσον το καλύτερον. Θα νηστεύσει και πάλιν, ως το είχε τάμα να νηστεύει δια βίου κάθε Παρασκευήν δια να εξαγνισθεί ο αμαρτωλός δούλος του Θεού από το μέγα κρίμα της νεότητός του, που είδε τυχαίως από την κλειδαρότρυπαν την νεαράν του εξαδέλφην να γδύνεται.

Έκαμε τον σταυρόν του κι εσκεπάσθη με την διάτρητον βατανίαν του, όπως ήτο ντυμένος και με τα υποδήματα – πλην του αριστερού.

Και τότε ευρέθη εις την προσφιλήν του νήσον των παιδικών του χρόνων με τα ρόδιν' ακρογιάλια, τας αλκυονίδας ημέρας, τας χλοϊζούσας πλαγιάς, με τα κρίταμα, την κάππαριν και τας αρμυρήθρας των παραθαλασσίων βράχων και με τους απλούς παλαιούς ανθρώπους, θαλασσοδαρμένους ή ναυαγούς, ζωντανούς και κεκοιμημένους.

Και ήλθεν ο Χριστός με το τεθλιμμένον πρόσωπον, η Παναγία η Γλυκοφιλούσα με το λευκόν και ένθεον Βρέφος της, ο Άγιος Στυλιανός, ο φίλος και φρουρός των νηπίων, η Αγία Βαρβάρα και η Αγία Κυριακή με τους σταυρούς και τους κλάδους των φοινίκων εις τας χείρας, ο όσιος Αντώνιος και Ευθύμιος και Σάββας με τας γενειάδας και τα κομβοσχοίνιά των· και ήλθε και ο όσιος Μωϋσής ο Αιθίοψ, "άνθρωπος την όψιν και θεός την καρδίαν", η Αγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια κρατούσα εις τας χείρας το μικρόν της ληκύθιον, το περιέχον τα λυτήρια όλων των μαγγανειών και επωδών, ο Άγιος Ελευθέριος, η Αγία Μαρίνα και είτα ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος με τα χαντζάρια των, με τας ασπίδας και τους θώρακάς των – ολόκληρον το Τέμπλον του παρεκκλησίου της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης εκεί επάνω εις τον βράχον τον μαστιζόμενον από θυέλλας και λαίλαπας και λικνιζόμενον από το πολυτάραχον και πολύρροιβδον κύμα....

Φέγγος εαρινόν και θαλπωρή διεχύθησαν εντός του υγρού δωματίου και ο κυρ Αλέξανδρος λησμονήσας τον κάλον του ανεσηκώθη να φορέσει και το αριστερόν του υπόδημα δια ν’ ασπασθεί ευλαβώς τους πόδας του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων.

Αλλ' η οπτασία εξηφανίσθη και ιδού ευρέθη εις τον Άι Γιάννην τον Κρυφόν, που εγιάτρευε τους κρυφούς πόνους κι εδέχετο την εξαγόρευσιν των κρυφών αμαρτιών. Πλήθος πιστών είχεν ανέλθει από την πολίχνην, ζωντανοί και συγχωρεμένοι, να παρακολουθήσουν την Λειτουργίαν, την οποία ετέλει ο παπά-Μπεφάνης βοηθούμενος από τον μπάρμπ’ Αναγνώστην τον Παρθένην.

Κατά περίεργον αντινομίαν των στοιχείων, ήτο καλοκαίρι κι η Λειτουργία είχε τελειώσει και ήτον δεν ήτον τρίτη πρωϊνή, ότε η αμφιλύκη ήρχισε να ροδίζει εις τον αντικρυνόν ζυγόν του βουνού.

Όλοι γείτονες, λάλοι και φωνασκοί, εκάθηντο κατά γης πέριξ εστρωμένης καθαράς οθόνης. Τέσσερ' αρνιά, τρία πρόβατα, δύο κατσίκια, αστακοουρές, κεφαλόπουλα καπνιστά της λίμνης, αυγοτάραχον και εγχέλεις αλατισμένοι, πίττες, κουραμπιέδες, μπακλαβάδες, πορτοκάλια και μήλα – όλα τα καλούδια, προϊόντα της μικρής και ωραίας νήσου, περιέμενον τους συνδαιτυμόνας.

– Καλώς ώρισες κυρ Αλέξαντρε, κάτσε κ' η αφεντιά σου, του είπεν η θεια η Αμέρσα.

Αλλά τι βλέπει γύρω του; Όλους τους ήρωας και τας ηρωίδας των Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων του. Εκεί ήτον η θεια-Αχτίτσα, φορούσα καινουργή μανδήλαν και νέα πέδιλα, επιδεικνύουσα μετ' ευγνωμοσύνης το συνάλλαγμα των δέκα λιρών, το οποίον μόλις έλαβε από τον ξενητευμένον εις την Αμερικήν υιόν της. Δίπλα της εκάθητο κι ο Γιάννης ο Παλούκας, ο προσποιηθείς τον Καλλικάντζαρον την Παραμονήν των Χριστουγέννων και ληστεύσας τον Αγγελήν, τον Νάσον, τον Τάσον – όλα τα παιδιά τα οποία κατήρχοντο από την Επάνω ενορίαν, αφού είχαν ψάλει τα Κάλανδα. Εσηκώθη και παρέδωσεν εις τον κυρ Αλέξανδρον τας κλεμμένας πεντάρας -δεν είχε πως να μεθύσει και εορτάσει τα Χριστούγεννα εκείνην την χρονιάν (συχωρεμένος ας είναι!).

Ιδού κι ο Μπάρμπ' Αλέξης, ο Καλοκαιρής, που δεν είχεν ανάγκην του πορθμείου του Χάρωνος δια να πηδήσει εις τον άλλον κόσμον· είχε το ιδικόν του, υπόσαθρον πλοιάριον, αυτόχρημα σκυλοπνίχτην. Μαζί του ήτον κι ο σύντροφός του ο Γιάννης ο Πανταρώτας ο ναυτολογημένος ως Ιωαννίδης και διατελών εν διαρκεί απουσία κατά τας ώρας της εργασίας.

– Να φροντίσεις, του είπεν ο Πανταρώτας, να πάρω την σύνταξή μου!

Και λησμονών την ιερότητα της στιγμής εμούντζωσε το κενόν συνοδεύων την άσεμνον χειρονομίαν με την ασεμνοτέραν βλασφημίαν:

– Όρσε, κουβέρνο!

Εκεί ήτον κι ο Μπάρμπα-Διόμας, ευτυχής διότι εγλύτωσεν από το ναυάγιον και ερρόφησεν απνευστί επί του διασώσαντος αυτόν τρεχαντηρίου ολόκληρον φιάλην πλήρη ηδυγεύστου μαύρου οίνου δια να συνέλθει – ω πενιχρά, αλλ' υπερτάτη ευτυχία του πτωχού!

Αλλ' ιδού έτρεξε να του σφίξη την χείρα και ο βοσκός ο Σταθ'ς του Μπόζα, του οποίου δύο αίγες είχον βραχωθή εις τον κρημνόν υπεράνω της αβύσσου, όπου έχαινεν ο πόντος και ήτο αδύνατον να σωθούν, αν δεν τον κατεβίβαζαν δια σχοινίου εις τον βράχον με κίνδυνον της ζωής του.

– Την Ψαρή την έχω τάξει ασημένια στην Παναγιά. Τη Στέρφα (την άλλην αίγα) θα την σφάξω για σένα, να την φάμε.

Και η Ασημίνα του μαστρο-Στεφανή του βαρελά, με τας τέσσαρας κακοτυχισμένας θυγατέρας, τη Ροδαυγή, την Ελένη, τη Μαργαρώ και την Αφέντρα, η Ασημίνα, που την μίαν ημέραν εώρτασε τους γάμους της Αφέντρας με τον Γρηγόρη της Μονεβασάς και την άλλην ημέραν επένθησεν τον θάνατον του υιού της του Θανάση.

Τέλος, ω! της εκπλήξεως, ενεφανίσθη και ο έτερος εαυτός του, ο Αλέξανδρος Παπαδημούλης, ο πτωχαλαζών, ο ασχολούμενος εις έργα μη κοινώς παραδεδεγμένης χρησιμότητος!

Ο κυρ Αλέξανδρος ησθάνθη τύψεις, ότι έπλασεν όλους αυτούς τους ανθρώπους του λαού τόσον δυστυχείς και ταπεινούς ή τόσον αμαρτωλούς (ουδείς αναμάρτητος!) και τον εαυτόν του τόσον επηρμένον!...

Αλλά την στιγμήν εκείνην τον διέκοψεν η οκταόκαδος τσότρα, η περιφερομένη από χειρός εις χείρα. Δεν επρόλαβε να την εναγκαλισθή και ήχησαν τα λαλούμενα (βιολιτζήδες ντόπιοι και τουρκόγυφτοι με κλαρινέτα) και ... εξύπνησεν.

Ποτέ ο κοσμοκαλόγηρος κυρ Αλέξανδρος δεν εξύπνησε τόσον χορτάτος, όσον εκείνην την αγίαν ημέραν, ο νήστις του Σαρανταημέρου και ο νήστις όλης της ζωής του! – ζωήν να έχει!

πηγή: «Πεζός Λόγος», Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Ερώτηση ΚΚΕ στην βουλή για φωτοβολταϊκά στην Πεντέλη

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ: ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δεν θα επιτρέψουμε την παράδοση του Πεντελικού βουνού στα διεθνικά μονοπώλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προχωράει η εκκλησία με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης του Μαύρου Μετώπου, σήμερα, και με τις ευλογίες της διοίκησης του δήμου Πεντέλης και του Συνδέσμου για την προστασία του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με μια σειρά πολιτικές της επιλογές ψήφισε παρέα με τη ΝΔ, το ΛΑΟΣ και άλλου πρόθυμους, νόμους που άνοιγαν δρόμους για αυτή την εξέλιξη όπως o ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, το νόμο για τις ΑΠΕ, κ.λπ. που ουσιαστικά λεηλατούν τη δημόσια γη και το λαϊκό εισόδημα.

Συνένοχοι στο έγκλημα όμως είναι και οι δήμοι της περιοχής και ο ΣΠΑΠ, που ή «σφυρίζουν αδιάφορα», ή σιγοντάρουν με δηλώσεις τους το αντιλαϊκό εγχείρημα, απλώνοντας το χέρι σε κάποια ψίχουλα που τους τάζουν οι επίδοξοι επενδυτές σαν «αντισταθμιστικά οφέλη».

Το διεθνικό κεφάλαιο εμπλέκεται στη χρυσοφόρα επένδυση του ενός δις ευρώ, τρίβει με χαρά τα χέρια του υπολογίζοντας στα πολλαπλάσια υπερκέρδη του που θα «ρουφήξει» από το ήδη εξανεμισμένο βαλάντιο της λαϊκής οικογένειας και από τις ισχυρές προσβάσεις που θα αποκτήσει γενικότερα στην εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, στο πλαίσιο της πλήρους παράδοσης της ενέργειας στο κεφάλαιο, που από καιρό συναποφάσισαν τα κόμματα της άρχουσας τάξης.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ μια φορά προειδοποιεί ότι οι λαικές οικογένειες δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από την παρουσία του «στρατηγικού επενδυτή» στην περιοχή, το αντίθετο. Η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, τώρα και του ΛΑΟΣ, ήταν και είναι στρατηγική επιλογή, προϋπόθεση και απαίτηση του ιδιωτικού κεφαλαίου να διευκολυνθεί στην εγκατάστασή του στην Ενέργεια, ζητώντας όχι μόνο εγγυημένες τιμές και σίγουρη κερδοφορία, αλλά και φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ καλεί σε ένα πολύμορφο αγώνα για προστασία του Πεντελικού ενάντια στους φονιάδες του βουνού.
Για Ενιαίο Κρατικό Φορέα Ενέργειας, στο πλαίσιο της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας, που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί την παραγωγή ενέργειας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς εξαρτήσεις από το κεφάλαιο και τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Αφομοίωση

Χάσατε όσοι δεν είδατε την εκπομπή του Τσίμα στο Mega, την περασμένη Τετάρτη [30/11/11, Η ζωή χωρίς ευρώ]. Ηταν ένα πολύ καλό μάθημα για κάποια ρεύματα που μοστράρονται τα τελευταία χρόνια με αξιώσεις πολιτικού προτάγματος. Αναφερόμαστε σε διάφορες «εναλλακτικές πρωτοβουλίες», όπως «ανταλλακτικά παζάρια», «συλλογικές κουζίνες», «τράπεζες χρόνου» και άλλα συναφή.

Ο Τσίμας τα ‘κανε ένα χαρμάνι. Ολοι οι καλοί χωράνε. Από τα συσσίτια του Δήμου και της Εκκλησίας μέχρι όλα τα «εναλλακτικά» που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι εκπρόσωποί τους παρήλασαν μπροστά από την κάμερα και μίλησαν με περηφάνεια για το κοινωνικό τους έργο. Από τον πατέρα Ιωάννη των εκκλησιαστικών συσσιτίων, μέχρι διάφορους Συριζαίους και λοιπές… εναλλακτικές δυνάμεις. Ολοι μίλησαν για την κρίση, για τους φτωχούς που πολλαπλασιάζονται, για την ανάγκη της αλληλεγγύης.

Υποθέτουμε ότι οι Συριζοδιάφοροι θα μίλησαν και για το κεφάλαιο, την τρόικα κ.λπ., όμως αυτές τις αναφορές τις έφαγε το λογοκριτικό ψαλίδι, προκειμένου να μη θολώσουν το κεντρικό νόημα της εκπομπής. Αντίθετα, δεν λογοκρίθηκαν καθόλου οι αναφορές στο «αλληλόχρεο εμπόριο», τις «ανταλλαγές χωρίς χρήμα», τις «εναλλακτικές μονάδες αξίας» και όλα τα συναφή. Οι απόψεις εκτέθηκαν με ενάργεια και άνεση για τα στενά όρια μιας ωριαίας τηλεοπτικής εκπομπής.

Και γιατί να μην εκτεθούν; Μια χαρά όπιο είναι αυτές οι απόψεις, όταν εντάσσονται στο γενικό σχήμα «να πιαστούμε χέρι-χέρι, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, για ν’ αντέξουμε στη θύελλα». Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί κι αυτό που γνωρίζει. Η Εκκλησία και ο Δήμος συσσίτια, οι πολιτικοποιημένοι «εναλλακτικές μεθόδους εμπορίου». Ολοι εθελοντικά, όλοι έξω από τη σφαίρα του κέρδους.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Βήμα για το συντονισμό και την κοινή δράση η συνάντηση των συλλογικοτήτων

Το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (σε αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου) συνάντηση συλλογικοτήτων της Αττικής, μετά από σχετική πρόσκληση της «Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων». Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν επιτροπές αγώνα της Αττικής, κινήσεις πολιτών, περιφερειακά και δημοτικά αυτοδιοικητικά σχήματα, εκπρόσωποι δήμων, καθώς και εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Αττικής. Η συνάντηση προκάλεσε το ενδιαφέρον πρωτοβουλιών και συλλογικοτήτων και εκτός Αττικής, ορισμένες από τις οποίες (από τη Θεσσαλονίκη, την Ήπειρο, την Άνδρο και τη Λακωνία) κατάφεραν, παρά τις δυσκολίες, να εκπροσωπηθούν και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις, μεταφέροντας και τις δικές τους εμπειρίες.


Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνάντησης υπήρξε η προσπάθεια, για πρώτη φορά ίσως με τόσο συγκεκριμένο τρόπο) να αναζητηθεί το κοινό πλαίσιο και τα μέσα για τη συγκρότηση ενός πλατιού παναττικού και πανελλαδικού μετώπου κοινωνικών δυνάμεων, που θα επιδιώξει να ανατρέψει τους εξελισσόμενους σχεδιασμούς στη διαχείριση των απορριμμάτων και να επιβάλλει τη λογική μιας εναλλακτικής διαχείρισης.

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Ρέμα Βαλανάρη: αυθαίρετες παρεμβάσεις (I)

Τον περασμένο μήνα κάτοικοι της περιοχής (και φίλοι του blog μας), περπατώντας μέσα στο ρέμα Βαλανάρη παρατήρησαν κάποιες περίεργες κατασκευές στην κοίτη του ρέματος, λίγο πιο πάνω από το γεφυράκι της Διώνης. Πλησιάζοντας κοντά, διαπίστωσαν μία αυθαίρετη κατασκευή φράγματος με πέτρες και πανιά που εμποδίζει την κανονική ροή του νερού κατά μήκος του ρέματος και την κατευθύνει σε ένα μικρό κανάλι. Απ' αυτό το κανάλι το νερό διοχετεύεται σε πλαστικούς σωλήνες που καταλήγουν σε κτήματα του Πικερμίου...

Στο ακόλουθο απόκομμα χάρτη της google φαίνεται το σημείο του αυθαίρετου φράγματος.


Οι κάτοικοι φωτογράφησαν τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στο Βαλανάρη και μας έστειλαν τις φωτογραφίες για να τις δημοσιεύσουμε. Οι φωτογραφίες δείχνουν καθαρά πώς καναλιζάρεται το νερό του ρέματος με την πρόχειρη αυθαίρετη κατασκευή.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Συνάντηση συλλογικοτήτων της Αττικής με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων» σας προσκαλεί στη συνάντηση συλλογικοτήτων της Αττικής με αντικείμενο τη διαχείριση των απορριμμάτων και θέμα:

“υπάρχει λύση για τα σκουπίδια – η κοινωνία θα την επιβάλλει”

το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011, 11:00 – 18:00,
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ), Πατησίων 76.


Σε μια περίοδο, που:
 • τα απεχθή οικονομικά μέτρα και τα διαδοχικά μνημόνια υποδεικνύουν τη διαχείριση των απορριμμάτων σαν προνομιακό πεδίο δραστηριοποίησης των μεγάλων οικονομικών ομίλων
 • η διαχρονική κυβερνητική ανοχή και πριμοδότηση των εργολαβικών συμφερόντων έρχεται να συναντηθεί με έναν αντικοινωνικό και αντιπεριβαλλοντικό τύπο διαχείρισης, σε πλήρη διάσταση με το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον,
η ανάγκη να μιλήσουμε δημόσια για ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, να αναζητήσουμε κοινή γλώσσα και να συγκροτήσουμε το πιο πλατύ μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.

Βάζουμε στο τραπέζι των συζητήσεων τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και εργολάβων, τα βασικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου, τα ορθολογικά μοντέλα και τη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης, σαν της μόνης λύσης απέναντι στην κρίση του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Διερευνούμε, παράλληλα, το ρόλο της κοινωνίας, αναδεικνύουμε τις αντιστάσεις και τις πρωτοβουλίες, δίνουμε το λόγο στα ζωντανά κινήματα των πολιτών και αναζητούμε τις αναγκαίες συνθέσεις.

Με τη συνάντηση αυτή φιλοδοξούμε να συνεισφέρουμε σε μια προσπάθεια ευρύτερης συνεννόησης και συσπείρωσης δυνάμεων στο «μέτωπο» της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα.

Για δηλώσεις συμμετοχής-παρεμβάσεων, επικοινωνήστε με το prosynat@gmail.com ή το τηλέφωνο 6942984299.

πηγή: Πρωτοβουλία συνεννόησης

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Επαναστατικός μετασχηματισμός της κοινωνίας,
όχι εθνικοπατριωτικά μέτωπα

Ανοικτή επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο


Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΟΔΑΚΗ*

Καθώς η βαθύτερη μέχρι σήμερα κρίση και ύφεση του καπιταλισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε μια ανείπωτη εξαθλίωση και έναν εκβαρβαρισμό της κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο, και έχει φτάσει στα άκρα τις καταστροφικές επιπτώσεις του συστήματος πάνω στο οικοσύστημα, γίνεται πλέον σαφές ότι οι φορείς του κεφαλαίου και οι θιασώτες του καπιταλισμού βιάστηκαν να θριαμβολογήσουν για την πλανητική κυριαρχία του κεφαλαίου και το «τέλος της ιστορίας».

Αποδεικνύεται πλέον στην πράξη, αλλά και από μια πληθώρα αναλύσεων, ότι η αγορά δεν μπορεί να διασφαλίσει την άριστη κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων, ούτε την ουσιαστική ελευθερία επιλογών για τους πολίτες, και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν μπορεί (πλέον) να διασφαλίσει την κοινωνική ευημερία και την αρμονική συμβίωση μέσα στη φύση. Η κρίση και τα πολλαπλά αδιέξοδα του καπιταλισμού μαρτυρούν πλέον ότι το σύστημα αυτό δεν είναι οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμο. Αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας οικονομικής ανάκαμψης, που αναπόφευκτα θα είναι σε βάρος του ανθρώπου και της φύσης, μπορούμε ωστόσο να υπογραμμίσουμε την προφανή αποτυχία του συστήματος να διασφαλίσει τις συνθήκες μιας ουσιαστικά βιώσιμης ανάπτυξης. Αν, αντίθετα, κάποιοι (το κεφάλαιο και οι ιδεολογικοί του εκφραστές) θεωρούν ότι το σύστημα αυτό είναι βιώσιμο, δεν έχουν παρά να το αποδείξουν, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι έμπρακτα το πλήρες κόστος της κρίσης και της ανάκαμψης.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Το δέντρο

Το δέντρο

Ενα δέντρο
δεν έχει πολλά να σου πει
Αλλωστε τι ωφελεί;
Αρκεί που σε βλέπει

Στέκεται εκεί
στην ερημιά βουβό
νεκρό πολλές φορές
Ακίνητο
κρατώντας την ανάσα του
την προσοχή να μη σου αποσπάσει

Κι εσένα οι πράξεις σου
ολοένα και πιο θρασείς
σαθρές και απροκάλυπτες
Τα λόγια σου αέρας
Στις ρίζες και τα φυλλώματά του
Κατακάθονται

Ενα δέντρο
να απαντήσει δεν μπορεί
Αλλωστε τι ωφελεί;
Αρκεί που σε βλέπει
[ποίημα του Βασίλη Μανουσάκη από τη συλλογή «Μιας σταγόνας χρόνος», εκδ. Πλανόδιον]

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Συνέντευξη τύπου για τα φωτοβολταϊκά στο Πεντελικό


Με μια φωνή, οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας του «καλλικρατικού» δήμου Πεντέλης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγη ώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Πεντέλης, δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν να γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεντέλη, έκτασης 3.500 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει στην Μονή Πεντέλης.

Στο πάνελ των ομιλητών κάθισαν οι επικεφαλής των παρατάξεων Μανώλης Γραφάκος, Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου και Αντώνης Φειδοπιάστης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βλάσσης Σιώμος, Κώστας Καλλιανιώτης, Γιάννης Σαφλιάνης, Δημήτρης Σταυρόπουλος, Κώστας Τζουμάκας (ανεξάρτητος) και ο Λεωνίδας Λάζος (ανεξάρτητος), που είχε και το συντονισμό της συνέντευξης. Απουσίαζαν, όπως μας εξηγήθηκε, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων οι δημοτικοί σύμβουλοι Τάσος Καρατζής και Χρήστος Καλαποθαράκος (της πλειοψηφίας)

Να σημειωθεί ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη από κόσμο, όπου στο τέλος της συζήτησης αρκετοί ήταν αυτοί που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν, προτρέποντας τους παρευρισκόμενους αιρετούς να συνεχίσουν τον αγώνα που ξεκίνησαν.

Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου στο video που ακολουθεί:

πηγή: Η ΘΕΣΗ (24/11/2011)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Ο παραγωγισμός στην καρδιά τού καπιταλισμού - D.Tanuro


Ο παραγωγισμός στην καρδιά τού καπιταλισμού
Στην ακόλουθη συνέντευξη1 ο Daniel Tanuro, συγγραφέας τού βιβλίου Ο ανέφικτος πράσινος καπιταλισμός στις εκδόσεις «Les empêcheurs de penser en rond/La découverte»2 επιστρέφει στο θέμα τής εγγενούς ασυμβατότητας τού καπιταλισμού με τους οικολογικούς κύκλους και τις βασικές αρχές τού οικοσοσιαλιστικού σχεδίου δράσης.
—Τι είναι ο «πράσινος καπιταλισμός»;

D.T.: Η έκφραση «πράσινος καπιταλισμός» μπορεί να γίνει αντιληπτή με δύο διαφορετικές έννοιες. Κάποιος που εμπλέκεται στην παραγωγή αιολικής ενέργειας μπορεί να αυτοδιαφημίζεται ως πράσινος καπιταλιστής. Είναι προφανές ότι υπ’ αυτή την έννοια, ότι, δηλαδή, κάποια κεφάλαια επενδύονται σε κάποιον «καθαρό» τομέα τής οικονομίας, είναι δυνατό να έχουμε μια πολύ προσοδοφόρα μορφή πράσινου καπιταλισμού. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι να μάθουμε εάν μπορεί ο καπιταλισμός στο σύνολό του να γίνει πράσινος, με άλλα λόγια, εάν η παγκόσμια αλληλενέργεια τού πλήθους των ανταγωνιστικών κεφαλαίων που συνιστούν το Κεφάλαιο είναι συμβατή με τους οικολογικούς κύκλους και τους ρυθμούς τους, καθώς επίσης και με την ταχύτητα αποκατάστασης των φυσικών πόρων. Στο βιβλίο μου, το ερώτημα, στο οποίο βεβαίως απαντώ αρνητικά, τίθεται υπ’ αυτήν έννοια. Το βασικό επιχείρημά μου είναι ότι ο ανταγωνισμός παρωθεί κάθε κεφαλαιούχο να αντικαθιστά τους εργαζόμενους με παραγωγικότερα μηχανήματα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ένα υπερκέρδος επιπλέον τού μέσου κέρδους. Ο παραγωγισμός βρίσκεται επομένως στον πυρήνα τού καπιταλισμού· και, όπως έλεγε και ο Σουμπέτερ, «καπιταλισμός χωρίς ανάπτυξη αποτελεί εξ ορισμού αντίφαση». Εφόσον η καπιταλιστική συσσώρευση είναι δυνάµει απεριόριστη, υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τού κεφαλαίου και των πεπερασμένων φυσικών πόρων. Θα μπορούσε να προβληθεί η αντίρρηση ότι ο αγώνας παραγωγικότητας οδηγεί το κεφάλαιο σε ολοένα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων, πράγμα που εκφράζεται κυρίως από την παρατηρούμενη μείωση τής αναγκαίας ποσότητας ενέργειας για την παραγωγή μιας μονάδας τού ΑΕΠ. Αλλά, αφενός μεν η τάση αυτή συνεχούς αύξησης τής αποτελεσματικότητας δεν μπορεί επ’ αόριστον να συνεχιστεί, τουλάχιστον με γραμμικό τρόπο, αφετέρου δε διαπιστώνεται εμπειρικά ότι η τάση αυτή υπεραντισταθμίζεται από την αυξανόμενη μάζα των παραγόμενων προϊόντων. Ο πράσινος καπιταλισμός αποτελεί, συνεπώς, σχήμα οξύμωρο, και μάλιστα για τον ίδιο λόγο, που η έννοια «κοινωνικός καπιταλισμός» ενέχει αντίφαση.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Ένα βελανίδι για την Πεντέλη μας…


Η Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου Ανατολής συμμετείχε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

Ένα βελανίδι για την Πεντέλη μας…
Σε μια ξεχωριστή δεντροφύτευση στην περιοχή Καραούλι της Πεντέλης συμμετείχαν την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, οι μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής. Αυτή τη φορά δεν είχαν να φυτέψουν δενδρύλλια, όπως άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά σπόρους βελανιδιάς.

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Δεντροφύτευση & Θαμνοφύτευση, Κυριακή 27/11, 11:00 πμ

Αγαπητοί Συγκάτοικοι,
Πικροδάφνη
(Nerium oleander)
Σας προσκαλούμε στη Δεντροφύτευση-Θαμνοφύτευση που θα πραγματοποιήσουμε την Κυριακή 27/11 και ώρα 11:00 π.μ. στον περιβάλλοντα χώρο του γραφείου μας (Container πρώην εργοταξίου ΑΟΟΑ) στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Αιγ. Πελάγους (Διώνη). Ελάτε να φυτέψουμε μαζί ένα θάμνο/δεντράκι για να ομορφύνουμε την περιοχή μας, σαν κίνηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για αυτή την πληγείσα από φωτιές, σκουπίδια και μπάζα περιοχή και σαν διαμόρφωση αυτού του χώρου σαν σημείο συνάντησης. Στην εκδήλωσή μας θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι της περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης πρωτοβουλίας Δασαμάρι SOS. Θα υπάρχει μπουφές με σπιτικά εδέσματα. Όσοι από εσάς διαθέτουν εργαλεία σκαψίματος (τσάπες κλπ), αν είναι δυνατόν να τα φέρετε.
Ευχαριστώ
Βασιλική Δημητρέλη


Σύλλογος Κατοίκων Διώνης-Αγ. Σπυρίδωνα Πικερμίου "H Αγ. Φιλοθέη"
Βασιλική Δημητρέλη
Προσωρινή Γραμματέας
Τηλ: +306947493364

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Προετοιμασία βελανιδιών για προβλάστηση σε περλίτη


Προετοιμασία βελανιδιών για προβλάστηση σε περλίτη από dasamarisos

Η συλλογή των βελανιδιών έγινε στις 12/11/2011 και τις επόμενες μέρες τοποθετήθηκαν στον περλίτη.
Κάθε συμβουλή ή παρατήρηση για τη βελτίωση της μεθόδου είναι ευπρόσδεκτη.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

if you give up, they give up


Κλιματική αλλαγή, υπερθέρμανση, ερήμωση ...
Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Ο «πράσινος» και «φιλάνθρωπος» αρχιεπίσκοπος

Άρθρο της Ηλέκτρας Κλείτσα

«Το χρήμα δεν κάνει διακρίσεις, θρησκευτικές, ή φυλετικές και είναι καλοδεχούμενο όταν επενδύεται σε αποστολή φιλανθρωπίας». Αυτή ήταν η δήλωση (ανώνυμου) ιεράρχη στην εκκλησιαστική ιστοσελίδα ierovima.gr, σε σχέση με τους επίσης ιερούς σκοπούς του ταξιδιού του αρχιεπισκόπου στο Κατάρ.

Πράγματι, όλα δείχνουν ότι οι συναντήσεις του αρχιεπισκόπου με τους εκπροσώπους της επενδυτικής ελίτ του Κατάρ ήταν «εποικοδομητικές». Ενδέχεται μάλιστα τα αποτελέσματά τους, να του επιτρέψουν σύντομα να μιλάει για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ευρώπης. Το έργο, που θα κοστίσει περίπου ένα δις ευρώ, θα κινηθεί με τη διαδικασία fast track και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά κέρδη, τόσο στην εκκλησία, όσο και στους επίδοξους επενδυτές.

Περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πράγματι η μόνη περιβαλλοντικά ασφαλής λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη. Ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, είναι φυσικές πηγές που μπορούν να τροφοδοτήσουν ενεργειακά ολόκληρο τον κόσμο, με πολύ χαμηλό κόστος, απειροελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση και εξάλειψη των κινδύνων που παρουσιάζουν οι συμβατικές μορφές ενέργειας, από τα ορυκτά καύσιμα, μέχρι τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα σήμερα, με την υπερθέρμανση του πλανήτη να έχει χτυπήσει κόκκινο, εξ αιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, (μεγάλο μέρος των οποίων οφείλεται στη χρήση ορυκτών καυσίμων), αλλά και μετά την τραγωδία της Φουκοσίμα, που απέδειξε με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μια ωρολογιακή βόμβα για το μέλλον της ανθρωπότητας, οι ΑΠΕ κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Παράλληλα βέβαια, πολλές από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες ενέργειας, βλέπουν στις ΑΠΕ ένα νέο πεδίο για χρυσές δουλειές. Ανάμεσά τους, και οι νέοι φίλοι του αρχιεπισκόπου από το Κατάρ.

Φιλάνθρωπος, και περιβαλλοντικά ευαίσθητος ο αρχιεπίσκοπος, βάζει το «συμφέρον του τόπου» πάνω από μισαλλοδοξίες και θρησκευτικές διαφορές! Δείχνει το δρόμο της «πράσινης» ανάπτυξης και ταυτόχρονα εξασφαλίζει σημαντικά κέρδη για την εκκλησία, (νοικιάζοντας μεγάλες εκτάσεις που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της), κέρδη που θα επιτρέψουν την επέκταση του φιλανθρωπικού της έργου! Επειδή όμως η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από το θεάρεστο έργο που παρουσιάζεται στη βιτρίνα, ας ρίξουμε μια ματιά στη μέχρι στιγμής συμφωνία:

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Παραδίδουν άνευ όρων τα σκουπίδια στον εργολάβο

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ετοιμη να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των εργολάβων, χωρίς... πολυφωνίες και πολλές πολλές κουβέντες, εμφανίζεται η κυβέρνηση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι τρόποι διαχείρισης των σκουπιδιών που προωθούνται με πρωταγωνιστή τον όμιλο Μπόμπολα οδηγούν μάλιστα και σε πολλαπλασιασμό των δημοτικών τελών.


Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορούσε τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων που εντάσσονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής (ΠΕΣΔΑ). Η πίεση που ασκούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι τόσο μεγάλη, ώστε η ημερίδα είχε αρχικώς προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη χωρίς καν να έχουν ενημερωθεί πολλοί ενδιαφερόμενοι (των ΜΜΕ περιλαμβανομένων) και ενώ κορυφωνόταν η κυβερνητική κρίση. Τότε αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή, αλλά χθες πραγματοποιήθηκε με κάποιες διαφορές (σε μικρή αίθουσα του 6ου ορόφου αντί για το αμφιθέατρο του ισογείου - χωρίς τον υφυπουργό Ανάπτυξης Θ. Μωραΐτη), αλλά και πάλι χωρίς να ενημερωθούν πολλοί ενδιαφερόμενοι.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Έξω οι εργολάβοι από τη διαχείριση των απορριμμάτων!

Άρθρο του Βαγγέλη Στογιάννη

Σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, ο μέχρι σήμερα φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, (ο ΕΣΔΚΝΑ – Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής), πρέπει να αντικατασταθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ), ο οποίος θα συγκροτηθεί από τους Δήμους των οποίων τα απορρίμματα θα διαχειρίζεται.

Ο ΦΟΔΣΑ θα έπρεπε να έχει συγκροτηθεί και να έχει αντικαταστήσει τον Ενιαίο Σύνδεσμο (ΕΣΔΚΝΑ), ήδη από τις αρχές του 2011. Η καθυστέρηση στις διαδικασίες συγκρότησης του ΦΟΔΣΑ, φαινομενικά ακατανόητη, έχει σαν συνέπεια η διαχείριση να ασκείται ακόμα από τον τυπικά ανύπαρκτο ΕΣΔΚΝΑ.

Γιατί όμως αυτή η καθυστέρηση; Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας» υπογραφόμενο από τον Άρη Χατζηγεωργίου στις 2-11-2011, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, επαναφέρουν ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, θα αναλάβει Ανώνυμη Εταιρεία που αρχικά θα ανήκει στο Δημόσιο.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Ιερές business στην Πεντέλη

vouno200
Σκεπτικισμός δημιουργείται από τα επιχειρηματικά σχέδια της Εκκλησίας στην Πεντέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το φωτοβολταϊκό πάρκο και την εξόρυξη μαρμάρου. Τι διαπραγματεύτεται με τη Μονή ο δήμαρχος.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καρύγιαννη

Η πρόσφατη επίσκεψη του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στο Κατάρ -μετά από πρόσκληση του εμίρη της χώρας Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, κατά δήλωση του εκπροσώπου της Ιεράς Συνόδου- με στόχο την αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας και η εξ αναβολής συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης, την Πέμπτη 10/11/2011, για την επένδυση με τα φωτοβολταϊκά στο Πεντελικό, έφεραν εκ νέου στο προσκήνιο τα επιχειρηματικά σχέδια της Εκκλησίας για την εκμετάλλευση του βουνού, που δεν περιορίζονται, όπως φαίνεται, μόνο στην πράσινη ενέργεια.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

Απ' το Βελανίδι στη Βελανιδιά (video)


Το βίντεο "Απ' το Βελανίδι στη Βελανιδιά" γυρίστηκε σε μια περίοδο 8 μηνών από τον Neil Bromhall για την εγκυκλοπαιδική ιστοσελίδα του http://www.rightplants4me.co.uk

Το βελανίδι συλλέχθηκε τον Σεπτέμβριο και φωτογραφήθηκε μέσα σε ένα υπόγεια διαμορφωμένο χώρο ανά 2ωρα διαστήματα έκθεσης.
Το βελανίδι άνοιξε αμέσως μετά τη φυτευσή του και συνέχισε να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Τον Ιανουάριο φάνηκαν τα πρώτα σημάδια του φύτρου και τον Φεβρουάριο ακολούθησε ο βλαστός.
Τον Μάρτιο ο βλαστός πρόβαλε πάνω από την επιφάνεια του χώματος.
Τα φύλλα σχηματίστηκαν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα της υπόγειας διεργασίας της βλάστησης.

Για το βίντεο χρησιμοποιήθηκε μία NIKON D300 με φακό NIKKOR 55mm macro και φωτογραφικό επαγγελματικό φλας.
Μουσική: "Pendulum" του Oliver Ledbury


Ενημέρωση 10/11/2019:

Το παραπάνω βίντεο είναι πλέον "μη διαθέσιμο" από το youtube. Ο Neil Bromhall έχει ανεβάσει ένα νεώτερο βίντεο.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Λουκάς Παπαδήμος: Ο ευπατρίδης των τραπεζών

http://www.pkool.gr/wp-content/uploads/2011/11/papadimos1.jpg
Λομπίστας του πολυεθνικού κεφαλαίου διορίζεται πρωθυπουργός ερήμην του λαού. Αντιδημοκρατική εκτροπή που πρέπει να ματαιωθεί με μαζικές και αποφασιστικές λαϊκές κινητοποιήσεις.

Του Γιώργου Βασσάλου

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συμφώνησαν τελικά, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, να διορίσουν από κοινού τον Λουκά Παπαδήμο ως πρωθυπουργό. Δημοκρατική Συμμαχία και ΛΑΟΣ στήριξαν ενθουσιωδώς τη διαδικασία αυτή, ενώ το ίδιο έκαναν πιο διακριτικά και η Δημοκρατική Αριστερά και οι Πράσινοι. Οι δυνάμεις αυτές συγκροτούν πλέον επισήμως το «κόμμα της τάξης» που βάζει πλάτη για να εφαρμοστεί η θέληση του ελληνικού και ξένου κεφαλαίου, πάνω στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό που ήδη ανέτρεψε με τις κινητοποιήσεις του έναν πρωθυπουργό που δεν τον εκπροσωπούσε πια με καμία έννοια.

Το μέτωπο των πολιτικών αυτών δυνάμεων βάζει στο τιμόνι της χώρας έναν άνθρωπο που με καμία διαδικασία δεν έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός.

Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι τυχαίος. Είναι μέλος του λόμπι που ονομάζεται Trilateral Commission (Τριμερής Επιτροπή). Πρόκειται για οργανισμό που έφτιαξαν στη δεκαετία του ’70 εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών από τα τρία ιμπεριαλιστικά κέντρα της τότε εποχής (ΗΠΑ, Δ. Ευρώπη, Ιαπωνία) και είχε ως ρητό στόχο τον περιορισμό των δημοκρατικών κατακτήσεων των λαών και την αύξηση της εξουσίας των εταιρειών αυτών.

Ιδού τι λέγεται για το λόμπι αυτό από την Αυστραλή ακαδημαϊκό Sharon Beder:

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Φωτοβολταϊκό έγκλημα στην Πεντέλη

ΔΡΑΣΤΕΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

Στο «θεάρεστο» έργο παράδοσης του Πεντελικού όρους στα μονοπώλια, που δραστηριοποιούνται στη μπίζνα με τις ανανεώσιμες πηγές και την «πράσινη ανάπτυξη», προχωράει η εκκλησία με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τις ευλογίες της διοίκησης του δήμου Πεντέλης και του συνδέσμου για την προστασία του Πεντελικού και μάλιστα με όρους fast track. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουν το έργο των «γνωστών–άγνωστων» εμπρηστών της Πεντέλης, παραδίνοντας πολύτιμη δημόσια γη στην οικονομική ολιγαρχία του πλούτου, ντόπια και ξένη.

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ έχει προκαλέσει τη διοίκηση του Δήμου Πεντέλης και το Δήμαρχο δύο φορές (και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο) με ερωτήσεις της, να ενημερώσει το λαό της περιοχής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που έκανε τόσο με τον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο (κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κατάρ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση του εγχειρήματος), όσο και με τον ηγούμενο της Μονής, και να πάρει θέση σαν Διοίκηση σχετικά με το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Ζήτημα που βέβαια δεν είναι υπόθεση μόνον του δήμου Πεντέλης αλλά των λαϊκών στρωμάτων όλης της Αττικής.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

«Οχι σε πάρκο φωτοβολταϊκών στην Πεντέλη»

WWF-ΕΛΛΑΣ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Εγκληματική» η εμμονή της Εκκλησίας να γίνει στο Πεντελικό όρος φωτοβολταϊκό πάρκο, σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων -και- αναδασωτέας γης, ενέργεια που προϋποθέτει την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος για την προστασία του όρους.

Το βουνό πρέπει να προστατευθεί και χώροι για ανάπτυξη υπάρχουν πολλοί, τονίζει το WWF
Το βουνό πρέπει να προστατευθεί και
χώροι για ανάπτυξη υπάρχουν πολλοί, τονίζει το WWF

Κάθετη είναι η διαφωνία του WWF-Ελλάς, που τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) πρέπει να αναπτύσσονται σε χώρους όπου δεν δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα.

«Διαφωνούμε με το συγκεκριμένο έργο, διότι η Πεντέλη είναι ένα βουνό που πρέπει μόνο να προστατευτεί και χώροι για ανάπτυξη υπάρχουν πολλοί», δήλωσε η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη πολιτικής της περιβαλλοντικής οργάνωσης.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση για 2η συλλογή σπόρων βελανιδιάς

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου θα επισκεφτούμε ένα ωραίο βελανιδοδάσος της Βορειοανατολικής Αττικής για να συλλέξουμε βελανίδια. Με αυτή τη δράση θα συγκεντρώσουμε μια ικανοποιητική ποσότητα σπόρων βελανιδιών που θα χρησιμοποιηθούν για τις σποροφυτεύσεις του φετινού χειμώνα στις καμένες δασικές εκτάσεις της περιοχής μας. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με την Association Pelops.

Η πρώτη συλλογή βελανιδιών έγινε στο Καλέντζι, πριν 3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα μια μικρή συγκομιδή η οποία βρίσκεται ήδη στη φάση προβλάστησης σε περλίτη.

φωτογραφίες από την εκδρομή της Κυριακής 16/10

Το ραντεβού για τη συνάντηση του ερχόμενου Σαββάτου θα γίνει μπροστά στο φούρνο Βενέτη, στη Νέα Ερυθραία (Τατοΐου 110), στις 11:00. Από εκεί, θα πάμε μαζί προς το λόφο με τις ήμερες βελανιδιές, που ανακάλυψε η φίλη της βελανιδιάς, Ίρις Θεοδωρίδου. Μετά τη συλλογή προβλέπεται πικ-νικ στην κορυφή του λόφου, με θέα προς τη λίμνη του Μαραθώνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6974120585 για να κανονίσουμε το ραντεβού της συνάντησης στο Πικέρμι.

Υγ. Αν δεν μπορέσετε να έρθετε στη συλλογή, μπορείτε να δείτε ένα καταπληκτικό βίντεο που θα αναρτήσουμε την ίδια ώρα (11:00) στο ιστολόγιο.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Greek Comedy Top Hits

 1. «Πατρίδα» (by far)
 2. «Σωτηρία της Πατρίδας»
 3. «Συναίνεση»
 4. «Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας»
 5. «Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας»
 6. «Κυβέρνηση Ευρύτερης Αποδοχής»
 7. «6η Δόση»
 8. «Η Φήμη που κυκλοφορεί έντονα στους διαδρόμους της Βουλής, είναι»
 9. «Στενοί συνεργάτες Του… λένε»
 10. «Εν πάση περιπτώσει»
πηγή: Ροΐδη Εμμονές

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Νέο παράθυρο από την κυβέρνηση για είσοδο ιδιωτών στη διαχείριση απορριμμάτων

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η πολιτική κατάρρευση, κατάρρευση, αλλά οι μπίζνες με τα σκουπίδια, μπίζνες. Ακόμη ένα «παράθυρο» για την πλήρη κυριαρχία των εργολαβικών συμφερόντων στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατειακών της συμφερόντων κρατά ανοικτό η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος έχουν επαναφέρει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο τη διαχείριση στην Αττική αναλαμβάνει Ανώνυμη Εταιρεία που θα ανήκει στο Δημόσιο, θα κάνει προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και θα συνεργαστεί με τον παραχωρησιούχο εργολάβο μέσω άλλης εταιρείας ειδικού σκοπού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο που είχε καταρτιστεί παλαιότερα μελέτησαν ξανά προσφάτως ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου με τον υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο, προκειμένου να μεθοδεύσουν το πώς θα ξεπεραστούν εμπόδια που δημιουργούν νομοθετικές ρυθμίσεις που μεσολάβησαν.

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Εκεί που φύτρωνε...

Kρήτη, Νομός Ηρακλείου, Ιούλιος 2011:
Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ανάμεσα σε αμπελώνες και ελαιώνες.

Αν αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα, φανταστείτε πώς θα είναι η επόμενη μέρα από την επέλαση των "επενδυτών" (Γερμανών κ.ά.) του ενεργειακού προγράμματος "Helios" στα βουνά και τα λαγκάδια της χώρας μας, καθώς και σε οτιδήποτε έμεινε αδόμητο μέχρι σήμερα...

...ή, εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα...
...τώρα δημάρχοι παζαρεύουν την εξαγωγή "ανανεώσιμων πηγών ενέργειας"
στα καταναλωτικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης...
...για μια χούφτα "ευρώ"...

Δεν είναι κρίμα;

πηγή: συσπειρωση αριστερων μηχανικων

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Ας παλέψουμε για το αδύνατο, πριν βρεθούμε στο αδιανόητο

Με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής1 στις 19/10/2011 υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στην οποία αποφασίστηκε η ένταξη για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Βορείων Μεσογείων2 στο Πλατύ Χωράφι, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

1) Στην Ελλάδα δεν κυβερνούν οι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Κυβερνούν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα (Lobbies), επιχειρώντας να κλέψουν και τα τελευταία κομμάτια της ελληνικής οικονομίας και εθνικής αξιοπρέπειας, επιβάλλοντας τις επιλογές τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχει αυτή η επιλογή στους πολίτες και στο μέλλον των παιδιών μας.

2) Η αντιμετώπιση της επερχόμενης καταστροφής από την πλευρά της πλειοψηφίας (Χριστόπουλος) και της μείζονος μειοψηφίας (Κεχαγιόγλου) του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, χαρακτηρίζεται παθητική, νομιμοποιώντας στην πράξη (παρά τα αντίθετα ΛΟΓΙΑ) το συγκεκριμένο έργο. Ως εκ τούτου, η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους να στηρίξουν ενεργά και δυναμικά την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετατρέπεται σε έμπρακτη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τους με τα οργανωμένα συμφέροντα και τους κυβερνητικούς υπηρέτες τους.

3) Οι ώρες που διανύουμε, ως ελληνική κοινωνία, είναι δραματικές. Η ισοπέδωση της ζωής μας δεν τους είναι αρκετή. Μας θέλουν υποταγμένους. Δακτυλοδεικτούμενο παράδειγμα προς αποφυγή για τους λαούς της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, κλπ) που ακολουθούν. Η δημοτική αρχή φαίνεται ανίκανη να ηγηθεί, ΔΥΝΑΜΙΚΑ και ΕΜΠΡΑΚΤΑ στην προσπάθεια προστασίας των δημοτών της από την οργανωμένη, αντιλαϊκή επίθεση των οικονομικών συμφερόντων και των πολιτικών εκφραστών τους.

Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη:

Καλούμε τους Πολίτες, τους παραγωγικούς φορείς, την κάθε συλλογικότητα που δεν έχουν αποδεχθεί την ΗΤΤΑ της κοινωνίας, που δεν θέλουν να πουληθεί η Ελλάδα, που δεν θέλουν να μπουν κάτω από την γη υπό το βάρος ΑΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ, που δεν θέλουν να γίνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους «οικονομικοί μετανάστες», να ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΝ. Να μην επιτρέψουν την ισοπέδωση της ζωής τους, αντιστεκόμενοι δυναμικά στα άρρωστα σχέδια μετατροπής οικιστικού ιστού σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΚΕΛ – Πλατύ Χωράφι) και την μετατροπή του Ευβοϊκού σε χαβούζα. Να μην επιτρέψουν την καταλήστευση του ελληνικού πλούτου από μια ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ που καταστρέφει την Ελλάδα.

Καλούμε τον Δήμαρχο και τις δημοτικές παρατάξεις να σταθούν, έστω και την τελευταία στιγμή, με αποφασιστικότητα αντίθετοι στην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

Είναι ΤΩΡΑ η ώρα της ανάληψης των ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΩΝ!!

Εκτελεστική Γραμματεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ


http://www.pangalos.gr/portal/?p=2234
http://oikopolisrafina-pikermi.blogspot.com/p/blog-page.html


πηγή: οικόπολις

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Ιδανική λύση η κομποστοποίηση

Θα απαλλάξει τους χώρους υγειονομικής ταφής από τον όγκο οικιακών αποβλήτων και θα μας δώσει εξαιρετικό φυτόχωμα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Κάντο όπως η φύση. Τελικά, πολλές φορές οι πιο σύγχρονες λύσεις είναι αυτές που μελετούν πώς λειτουργεί η φύση και κινούνται ανάλογα, σε επιστημονικό επίπεδο βεβαίως. Τη φυσική διαδικασία δημιουργίας χούμους, δηλαδή εδαφοβελτιωτικού ή κομπόστ, ακολουθεί η κομποστοποίηση. Περί τίνος πρόκειται; Ο μεγαλύτερος όγκος των οργανικών απορριμμάτων (από υπολείμματα φρούτων και λαχανικών στην κουζίνα μας, μέχρι κλαδέματα από κήπους και πάρκα) μπορεί, μέσα από μια απλή διαδικασία που απαιτεί κάποιο χώρο, αρκετό χρόνο και... γαιοσκώληκες, να μας απαλλάξει από τον όγκο των αποβλήτων αυτών και στη θέση τους να μας δώσει εξαιρετικό φυτόχωμα.

Υπάρχει υλικό; Σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς, το 35% τουλάχιστον κατά βάρος των οικιακών αποβλήτων είναι οργανικά υλικά και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι απολύτως κατάλληλο για κομποστοποίηση. Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τα οργανικά υλικά που προκύπτουν σε δημοτικό επίπεδο, συνειδητοποιούμε ότι ένα μεγάλο μέρος (πάνω από 20%) των όγκων που πηγαίνουν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής για ακριβή διαχείριση και ανώφελη ταφή θα μπορούσε να αποτραπεί. Να το πάμε και πιο μακριά; Με ένα συνδυασμό της ανάκτησης - επαναχρησιμοποίησης υλικών, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, η ποσότητα των απορριμμάτων που θα προοριζόταν για τελική διαχείριση (ταφή ή άλλη λύση) θα μπορούσε να φτάσει στο 20% των σημερινών τεράστιων όγκων. Με τέτοιες ποσότητες το θέμα της ανεύρεσης χώρων διαχείρισης και ταφής σίγουρα θα είχε πολύ πιο εύκολες απαντήσεις. Στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε κομπόστ (τόσο για τον εμπλουτισμό του εδάφους όσο και για την κάλυψη πληγών, όπως λατομεία) η κομποστοποίηση εξακολουθεί να είναι σχεδόν άγνωστη λέξη, τόσο σε επίπεδο περιφερειακών σχεδιασμών όσο και σε οικιακό επίπεδο. Ισως γιατί έχει ένα «μειονέκτημα»: είναι φθηνή μέθοδος και δεν δημιουργεί μεγάλο περιθώριο κερδοφορίας...

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Ένας φιλοσοφικός νατουραλισμός

Παρουσιάζουμε ένα σημαντικό δοκίμιο του Murray Bookchin, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε στα ελληνικά, στο περιοδικό «Κοινωνία και Φύση» το Σεπτέμβριο του 1992, σε απόδοση Πάρι Μπουρλάκη [1]. Το πρωτότυπο κείμενο (A Philosophical Naturalism), συμπεριλήφθηκε στην πρώτη έκδοση της συλλογής “The Philosophy of Social Ecology” το 1990. Πρόκειται για μία σύντομη έκθεση των βασικών αρχών του Διαλεκτικού Νατουραλισμού, ο οποίος συνιστά τον πυρήνα των φιλοσοφικών ιδεών του συγγραφέα. 

Τι είναι η φύση; Ποια είναι η θέση της ανθρωπότητας στη φύση; Και ποια είναι η σχέση της κοινωνίας με τον φυσικό κόσμο;
Σε μια εποχή οικολογικής κατάρρευσης, αυτά τα ερωτήματα έχουν αποκτήσει πελώρια σημασία τόσο για την καθημερινή ζωή μας όσο και για το μέλλον που αντιμετωπίζουμε εμείς και άλλες μορφές ζωής. Δεν είναι αφηρημένα φιλοσοφικά ερωτήματα που θα έπρεπε να τα παραπέμψουμε σ’ έναν μακρινό αιθέριο κόσμο μεταφυσικής θεωρίας. Ούτε μπορούμε να απαντήσουμε σ’ αυτά με πρόχειρο τρόπο, με ποιητικές μεταφορές ή αντιδρώντας ενστικτώδικα και απερίσκεπτα. Οι ορισμοί και οι ηθικοί κανόνες (standards) με τους οποίους ανταποκρινόμαστε σ’ αυτά τα ερωτήματα ενδέχεται τελικά να κρίνουν αν η ανθρώπινη κοινωνία θα ενθαρρύνει δημιουργικά τη φυσική εξέλιξη ή αν θα καταστήσουμε τον πλανήτη μη κατοικήσιμο για όλες τις πολύπλοκες μορφές ζωής, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας.

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον


Ο «Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου» και η «Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος» σας καλούν στην ομιλία της κας Ιωάννας Κουφάκη με θέμα:

«Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον»

τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Παλατάκι (απέναντι από το Δημαρχείο Χαϊδαρίου).

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για το θέμα καθώς και για τη νομική υπεράσπιση του περιβάλλοντος.

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Οριοθέτηση Ρεμάτων Δασαμάρι και Βαλανάρη(ι):
Μια Οικολογική Καταστροφή

Πριν από αρκετό καιρό, ψάχνοντας στοιχεία για την περιοχή μας στο διαδίκτυο, βρήκα έναν προϋπολογισμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο οποίος περιείχε κονδύλία για την Οριοθέτηση των Ρεμάτων Δασαμάρι και Βαλανάρη(ι). Συγκεκριμένα για την Οριστική Οριοθέτηση του Ρέματος Δασαμάρι ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός ήταν 10.922,40 ευρώ και για την Οριστική Οριοθέτηση του Ρέματος Βαλανάρη(ι) ήταν 9.708,81 ευρώ, για το έτος 2011. Πριν μερικές μέρες ένας φίλος και ενεργός κάτοικος της περιοχής μου απέστειλε ένα έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρωτ. Δ10/22039οίκ/28-9-11 όπου εγκρίνεται η οριοθέτηση των δύο Ρεμάτων. Δε θα παραθέσω τα κατασκευαστικά στοιχεία που παρατίθενται στο συγκεκριμένο έγγραφο καθώς αποτελούν αντικείμενο μηχανικού, όμως: Ουσιαστικά "οριοθέτηση" σημαίνει υποστήριξη των παρειών εκατέροθεν του Ρέματος έτσι ώστε να μην εμποδίζεται(;) η ροή του νερού και τυχόν κατολισθήσεις από τις παρειές. Γι αυτό χαρείτε το Ρέμα στη φυσική κατάσταση που διατηρεί σήμερα, καθώς πλησιάζουμε στην τσιμεντοποίησή του, που ουδεμία σχέση δε θα έχει με τη σημερινή του παρθένα μορφή. Το Ρέμα θα υποστεί τέτοιες αλλαγές που δε θα διαφέρει και πολύ από ένα Αθηναϊκό Ρέμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος της περιοχής διέλευσης αυτών των δύο Ρεμάτων έχει χαραχτηρισθεί ως "Βιότοπος Corine" με κωδική ονομασία A00060037 Όρος Πεντέλη με πολύ μεγάλο αριθμό αξιόλογων φυτών και αξιόλογα είδη πουλιών όπως είναι ο Κοκκινοτσιροβάκος
Κοκκινοτσιροβάκος

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Which side are you on?Which side are you on?
Florence Reece, Natalie Merchant [1]

Come all of you good workers
Good news to you I'll tell
Of how that good old union
Has come in here to dwell
Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?

My daddy was a miner
He's now in the air and sun
He'll be with you fellow workers
Until the battle's won
...

They say in Harlan County
There are no neutrals there
You'll either be a union man
Or a thug for J.H. Blair
...

Oh, workers can you stand it?
Oh, tell me how you can
Will you be a lousy scab
Or will you be a man?
...

Don't scab for the bosses
Don't listen to their lies
Us poor folks haven't got a chance
Unless we organize
Which side are you on, boys?
Which side are you on?
Which side are you on, boys?
Which side are you on?


[1] Για την ιστορία του αμερικάνικου εργατικού τραγουδιού "Which side are you on?" διαβάστε τις ιστοσελίδες Labor Notes και Κοτσιφάκης Θέμης.

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Νέα Ψυττάλεια στα Μεσόγεια

ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΑΠΕΡΓΗ (apergis@enet.gr)
ΡΙΝΟΚΕΡΟΙ στη Μαραθώνος;

Καμηλοπαρδάλεις στο Πικέρμι; Μοιάζει απίστευτο, αλλά σε μια αίθουσα του δημαρχείου Πικερμίου εκτίθενται σήμερα πολύτιμα τεκμήρια, τεράστια οστά των άγριων ζώων που ζούσαν εκατομμύρια -ναι, εκατομμύρια- χρόνια πριν στην περιοχή, την οποία οι επιστήμονες σ' όλη την Ευρώπη χαρακτηρίζουν «Ακρόπολη της παλαιοντολογίας». Το 1984 το υπουργείο Πολιτισμού την ανακήρυξε όχι μόνο αρχαιολογικό χώρο, αλλά και τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αφού και σήμερα βλασταίνουν εκεί περισσότερα από 150 είδη φυτών. Ε, λοιπόν, αυτήν ακριβώς την περιοχή, και συγκεκριμένα την τοποθεσία Πλατύ Χωράφι, διάλεξε η ΕΥΔΑΠ για να ορθώσει ένα Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 137 στρεμμάτων, όπου θα συγκεντρώνει τα λύματα όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά 11 δήμων.

Κι αυτό δεν είναι το χειρότερο: Το θηριώδες αυτό εργοστάσιο σχεδιάζεται να έχει δευτεροβάθμια, δηλαδή ξεπερασμένη τεχνολογικά, επεξεργασία λυμάτων, ανάμεσα σε οικισμούς όπου ζουν χιλιάδες άνθρωποι. Κι αν κάτι πάει λάθος στην κατασκευή ή τη λειτουργία του; Ποιος θα απολογηθεί για τη μόλυνση της περιοχής, αλλά και του Ευβοϊκού, όπου θα καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα; Και τι σημασία θα 'χουν τότε οι απολογίες;

Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Κάλεσμα σε εκδρομή για συλλογή σπόρων βελανιδιάς


Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου εγκαινιάζουμε τη φετινή περίοδο δράσεων για τον εμπλουτισμό των καμένων δασικών εκτάσεων με πλατύφυλλα δασικά δέντρα. Ξεκινάμε με μια φθινοπωρινή εκδρομή στην Αττική, όπου θα συλλέξουμε βελανίδια από ήμερες βελανιδιές. Η συλλογή θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Για τη συλλογή δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, όμως είναι απαραίτητα τα άνετα ρούχα, τα κλειστά ίσια παπούτσια, μια-δυο σακούλες και, προαιρετικά, γάντια.

Τόπος και ώρα συνάντησης:
πάρκινγκ «Μαρινόπουλου» στο Πικέρμι, 11:00 π.μ.

Τα βελανίδια που θα συλλέξουμε δεν θα τα φυτέψουμε αμέσως διότι χρειάζεται να συντηρηθούν για ένα διάστημα τριών περίπου εβδομάδων σε περλίτη, για να προβλαστήσουν. Σε επόμενη δράση θα φυτέψουμε τα προβλαστημένα βελανίδια στις καμένες δασικές εκτάσεις του Πικερμίου. Για την ημερομηνία της φύτευσης θα βγει σχετική ανακοίνωση εδώ. Προτάσεις των συμμετεχόντων για τις περιοχές προς φύτευση, είναι ευπρόσδεκτες.

Πληροφορίες:  69 44 32 43 74 (κινητό),  dasamari.sos@gmail.com (email)

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

El Rey del Mambo y la Reina de Saba


"El Rey del Mambo y la Reina de Saba"
Videoclip: Nacho Rodríguez, Gina Thorstensen, Emma Kidd
Music: Klaus & Kinski


La banda que empieza a tocar,
La gente baila y se bailan las ganas,
Las de esperarte como un perro fiel
Atado a tu portal.
A la verbena te vengo a buscar
Lo que te traje te lo vengo a dar
Pena de traje que traje esta noche
Se acabará por manchar.
Acuéstate, que es tarde y te vas a quebrar
Que en los recodos del camino
Se aprende como se curte mi piel
Se aprende pronto a coser y a cantar,
A zurcir y a relumbrar… a prometer y a olvidar.
Te dije: “traje de luz, envidia de la solana”
La sombra y el sol, juntos allá a donde vayan.
Y la trompeta completó lo que la noche comenzó.
[sólo de trompeta]
De tanto y de tanto emborrachar
Un piano nos enseñaba el miedo
Que espuma que trae la brisa del mar…
Se acabe por marchar
Cuando la orquesta se pone a tocar
La gente baila y se baila la piel
Y las comadres murmuran ajenas
A nuestro campanal
Bailando, bailan tu frente y la mia
Al pasodoble están
Bailan de cerca y desangran así
De lejos baila la feria
Y en medio bailan tú y yo.

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Την κατάρα του πεύκου...

Πριν μερικούς μήνες ένας ασυνείδητος επιχειρηματίας αποφάσισε να διαφημίσει τα εμπορεύματά του καρφώνοντας διαφημιστικές πινακίδες σε δέντρα στη Διώνη και στο Ντράφι. Μία από τις πινακίδες αυτές καρφώθηκε σε ένα πεύκο που βρίσκεται στην οδό Χρ. Αδαμόπουλου. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του κοινοτικού καταστήματος Πικερμίου και πήραν τη διαβεβαίωση ότι οι πινακίδες θα ξηλωθούν.  Εν τούτοις, έως σήμερα, οι διαφημιστικές πινακίδες παραμένουν άθικτες, καρφωμένες πάνω στους κορμούς των ταλαίπωρων δέντρων.

Κι ενώ αναμενόταν το ξήλωμα των πινακίδων από τα δέντρα, αντ' αυτού δρομολογούνται «τελικές λύσεις» (Endlösung) στα χρονίζοντα κυκλοφοριακά προβλήματα της οδού Χρ. Αδαμόπουλου. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Ραφήνας-Πικερμίου τη Δευτέρα 29/8/2011, με θέμα «την κοπή δύο πεύκων και ενός κυπαρισσιού στην οδό Χρήστου Αδαμόπουλου στο Πικέρμι», δημοτικοί σύμβουλοι σε ρόλο «Ομέρ Πριόνη» ψήφισαν την απόφαση για την κοπή του πεύκου με τη διαφημιστική πινακίδα - ενός πεύκου ...προς το παρόν!

- Είναι, πράγματι, η κοπή των δέντρων, λύση για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην οδό Χρ. Αδαμόπουλου;

Στις δύο φωτογραφίες φαίνεται το πεύκο που είναι υποψήφιο για κοπή. Είναι φανερό ότι το πεύκο δεν βρίσκεται «στη μέση του οδοστρώματος», αλλά στην άκρη ενός ανύπαρκτου πεζοδρομίου που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει! Αυτό φυσικά δεν απασχόλησε καθόλου το δημοτικό συμβούλιο που προτίμησε την ευκολία της «τελικής λύσης». Επιπλέον, η θέση του πεύκου βρίσκεται σε σημείο ευθείας όπου τα διερχόμενα αυτοκίνητα έχουν ορατότητα. Άλλωστε δεν είναι εκείνο το σημείο όπου συμβαίνουν τα περισσότερα τρακαρίσματα στην οδό Χρ. Αδαμόπουλου, αλλά λίγο πιο κάτω σε κλειστές στροφές χωρίς ορατότητα. Αν λοιπόν νοιάζεται ο δήμος για τα ατυχήματα, ας τοποθετήσει σε εκείνο το τμήμα της οδού προειδοποιητικές πινακίδες για μείωση της ταχύτητας.

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Κάλεσμα της Συντον. Επιτροπής Αγώνα κατά του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων στη θέση Πλατύ Χωράφι

Σας καλούμε σε συνάντηση την Κυριακή 02/10/2011, ώρα 11:00 πμ, στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκτός από τα διοικητικά συμβούλια, καλούμε και τα μέλη των συλλόγων, των σωματείων, των επιτροπών, το τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου και όποια άτομα ή ομάδες δεν θέλουν αυτό το ΚΕΛ.

Θέματα συζήτησης
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις και το πρόγραμμα δράσης που προτείνεται.
- Συζήτηση, προτάσεις, εκτιμήσεις και συλλογικές αποφάσεις για τη πορεία και τη κλιμάκωση του αγώνα.

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

September in the rain

Sarah Vaughan, "September In The Rain"
with Ronnel Bright (piano), Richard Davis (bass), Art Morgan (drums)
Music by Harry Warren and lyrics by Al Dubin.
Recorded in Sweden, 1959.

The leaves of brown
Came tumblin' down, remember
In September in the rain

The sun went out
Just like a dying ember
That September in the rain

To every word of love
I heard you whisper
The raindrops seemed to play
A sweet refrain

Though spring is here,
To me it's still September
That September in the rain

To every word of love
I heard you whisper
The raindrops seemed to play
A sweet refrain

Though spring is here,
To me it's still September
That September in the rain
That September in the rain