Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία, αγώνας για τη γη και την ελευθερία

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Κατάθεση ένστασης κατά της Πολεοδομικής Μελέτης Πικερμίου

Η ακόλουθη ένσταση κατά της Πολεοδομικής Μελέτης Πικερμίου που θεσμοθετεί την υποβάθμιση του ποταμού Βαλανάρη, κατατίθεται από κατοίκους του Πικερμίου στο κτίριο της Κοινότητας Πικερμίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου που λήγει η προθεσμία. Κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει την ένσταση, ας στείλει μήνυμα στη διεύθυνση dasamari.sos@gmail.com για να του/της στείλουμε το έντυπο της ένστασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. πρωτ.: ........................
ΠΕΡΙΟΧΗ: Πικέρμι

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Οι υπογράφοντες/ουσες αυτό το κείμενο, ιδιοκτήτες/ριες κατοικιών στη Δημοτική Ενότητα Πικερμίου και δημότες/ισσες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ενιστάμεθα κατά της Πολεοδομική Μελέτης –στάδιο Β1– με τίτλο «Κτηματογράφηση και Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής» που αναρτήθηκε στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ως προς τους όρους της Πολεοδομικής Μελέτης σε σχέση με το Ρέμα Βαλανάρη. Οι εν λόγω όροι παραβιάζουν τα νόμιμα όρια τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των ρεμάτων, με αποτέλεσμα τη βλάβη του οικοσυστήματος του ποταμού Βαλανάρη και του φυσικού περιβάλλοντος εντός του οποίου γενικότερα εντάσσεται. Η βλάβη αυτή πλήττει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας της προστασίας ενός αειφόρου και υγιούς φυσικού περιβάλλοντος [Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 24], ως κατοίκων του Καλλικρατικού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και ιδιαίτερα της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου. Ασκώντας επομένως το έννομο συμφέρον μας, το οποίο έχει αναγνωρισθεί διευρυμένα από δικαστικές αποφάσεις σε δίκες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ζητάμε να αναθεωρήσετε/καθορίσετε τους όρους της Πολεοδομικής Μελέτης σε σχέση με το Ρέμα Βαλανάρη, σύμφωνα με τα ακόλουθα δεδομένα:

1. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την πολεοδόμηση μιας περιοχής προαπαιτούμενο είναι και η οριοθέτηση των ρεμάτων, προκειμένου να εξαιρεθεί από την πολεοδόμηση η ζώνη προστασίας του ρέματος, δηλ. η ζώνη που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Η τεχνική έκθεση της Πολεοδομικής Μελέτης [σελ. 28] εσφαλμένα προτείνει ως εκτός σχεδίου περιοχή, τη ζώνη μεταξύ των γραμμών πλημμύρας του ρέματος Βαλανάρη, ενώ το ορθό είναι η ζώνη μεταξύ των οριογραμμών του ρέματος (οι οποίες, εξ ορισμού, εμπεριέχουν και τις γραμμές πλημμύρας του ρέματος).

2. Το τμήμα του ρέματος Βαλανάρη, που γειτνιάζει βορειοανατολικά με την υπό μελέτη περιοχή και «βρίσκεται στα όρια και έξω από την περιοχή μελέτης», δεν είναι οριοθετημένο. Εν τούτοις, η Πολεοδομική Μελέτη, «λόγω έλλειψης εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του ρέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4258/2014», βασίζεται αυθαίρετα σε μια μη εγκριθείσα υδραυλική μελέτη που εκπονήθηκε τον Μάϊο του 2010 στην οποία προτείνονται οι γραμμές πλημμύρας του ρέματος Βαλανάρη και κατ' επέκταση οι οριογραμμές του. Εξίσου αυθαίρετη αναφορά γίνεται και σε έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου [αρ. πρωτ. 27/9-1-2023] που αναφέρει ότι οι γραμμές πλημμύρας «προέκυψαν από την μη εγκριθείσα υδραυλική μελέτη του έτους 2010». Επιπλέον, το Υπόμνημα του Σχεδίου Πολεοδομικής Οργάνωσης (Π.1) της μελέτης ορίζει τη γραμμή πλημμύρας παραπέμποντας σε «Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Δασαμάρι». Ομως το ρέμα Δασαμάρι βρίσκεται σε άλλη περιοχή, πολύ βορειότερα και μακρύτερα του οικισμού Πικερμίου, στα δυτικά του οικισμού της Διώνης. Πολεοδομείται, επομένως, μια περιοχή δίπλα στο μη οριοθετημένο ρέμα Βαλανάρη με βάση αυθαίρετες γραμμές πλημμύρας και οριογραμμές που βασίζονται σε μή εγκεκριμένες ή μη σχετικές υδραυλικές μελέτες. Επικίνδυνο για την πολεοδομούμενη περιοχή του Πικερμίου, καταστροφικό για τον ποταμό Βαλανάρη και το οικοσύστημά του.

3. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/96326/4696/24-11-2005 [ΦΕΚ 1916/Β'/2005], το τμήμα του ρέματος Βαλανάρη που συνορεύει με την περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης βρίσκεται εντός Ζώνης Α' Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πικερμίου, ιδιαίτερης παλαιοντολογικής αξίας, και επομένως στη διαμόρφωση των ορίων του πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι σχετιζόμενοι φυσικοί σχηματισμοί κατά μήκος αυτού. Επειδή το εν λόγω τμήμα του ρέματος Βαλανάρη δεν είναι οριοθετημένο, η διαδικασία της οριοθέτησής του θα πρέπει να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα του ν. 4258/2014, άρθρο 3 §4, σύμφωνα με τα οποία «όταν το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος ευρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος γίνεται με προεδρικό διάταγμα», σε συνδυασμό και με τις αναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις που προβλέποvται στο άρθρο 9 §1 του ως άνω νόμου.
Ανάλογη απαίτηση τίθεται και από τον οικοδομικό κανονισμό [ν. 4067/2012, άρθρο 28 §1, ΦΕΚ 79/Α'/9-4-2012] για τη δόμηση, όπου αναφέρεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα ... καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις δόμησης κοντά σε ρέματα

4. Ο καθορισμός των γραμμών πλημμύρας (και των οριογραμμών) του ρέματος συνεπάγεται περιορισμούς δόμησης εκατέρωθεν αυτών των γραμμών. Στην Πολεοδομική Μελέτη αναφέρεται ότι ορίζεται «η απόσταση των 10 μέτρων απαγόρευσης δόμησης από τις γραμμές πλημμύρας, σύμφωνα με την παρ. 4, αρθ. 9 του Ν. 4258/2014», δηλ. σύμφωνα με τον νόμο για τη διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων εν γένει. Ομως η ίδια μελέτη αναγνωρίζει ότι το ρέμα Βαλανάρη «έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου φυσικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος [ΦΕΚ 281/Δ'/1993]». Ισχύει, επομένως, ο ειδικότερος περιορισμός του Προεδρικού Διατάγματος Καθορισμού Χρήσεων Γης για ρέματα ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο σε πλάτος 50 μέτρων εκατέρωθεν των οριογραμμών απαγορεύεται η δόμηση και «επιτρέπονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας» [ΦΕΚ 199/Δ'/2003, άρθρο 3 §12].

5. Επιπλέον, στην Πολεοδομική Μελέτη ο Βαλανάρης ορίζεται εσφαλμένα «σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 20 του Παραρτήματος ΙΧ του Ρ.Σ.Α. [...] ως Υδατόρεμα Γ' προτεραιότητας». Με μια προσεκτική ανάγνωση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής διαπιστώνεται ότι τα κύρια υδατορέματα Α' προτεραιότητας ονοματίζονται και σε αυτά συγκαταλέγονται οι «Κύριοι κλάδοι του ρέματος Ραφήνας» [ν. 4277/2014, άρθρο 20 §4]. Επομένως, ο ποταμός Βαλανάρης, που είναι ο κύριος κλάδος του ρέματος Ραφήνας, είναι Υδατόρεμα Α' προτεραιότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το θεσμικό καθεστώς προστασίας και τις διαδικασίες οριοθέτησης όλου του ποταμού.

6. Η Πολεοδομική Μελέτη δεν εφαρμόζει τον όρο που θέτει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Πικερμίου [Υ.Α. 9738/2004, ΦΕΚ 270/Δ΄/2004] στο τμήμα Β, το οποίο αναφέρεται στη «λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος», και συγκεκριμένα τον «καθορισμό ζώνης πρασίνου περιμετρικά και εντός της βιομηχανικής περιοχής, καθώς επίσης και μεταξύ αυτής και της ζώνης προστασίας του ρέμματος

Πικέρμι, ......... Μαρτίου 2023

Οι υπογράφοντες/ουσες την ένσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

*** Τα ανώνυμα σχόλια δεν θα δημοσιεύονται πάντα. ***